คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกานดา เสมหิรัญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาคร ขาวเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา จุ้ยนวล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส กาญจนสุขสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย อ่อนมั่ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา อารยรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการผุ้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ วัดผลัด
ตำแหน่ง : กรรมการผุ้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเถกิง เลี้ยงศรีโรจน์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ตั้งภาวนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนัท บุญวัฒนากิจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิภาภรณ์ ผิวพรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางณิชารัชณ์ กันต่าย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเสริม กันต่าย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิดศักดิ์ ดวงสิริโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ