กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางชนันท์ กลัดเล็ก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอินทิรา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายวีรพงษ์ พรหมอ่อน
ครู คศ.1

นายสกุลชัย นิราราช
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3