กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางชนันท์ กลัดเล็ก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอินทิรา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายวีรพงษ์ พรหมอ่อน
ครู คศ.1

นายสกุลชัย นิราราช
ผู้ช่วยครู