กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนิตยา จุ้ยนวล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสกุลชัย นิราราช
ผู้ช่วยครู

นางสาวอินทิรา สุขสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นายวีรพงษ์ พรหมอ่อน
ครูชำนาญการ