ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทิพประเวทย์ ผิวพิมพ์ดี
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางคูลัด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :