ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

     1.1 ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนตลาดบางคูลัด   ตั้งอยู่เลขที่ 39/10 ถนนบางใหญ่ - บางคูลัด

                                ตำบลบางใหญ่   อำเภอบางใหญ่   จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11140   

                                e-mail: taladbangkuladschool.gmail.com    website: www.tbkl.ac.th
     
     1.2 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี
      
     1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล 1    ถึงระดับ 
ประถมศึกษาปีที่ 6
 


2. ข้อมูลผู้บริหาร

        1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  1  คน

             1.1 ชื่อ-สกุล     นายทิพประเวทย์  ผิวพิมพ์ดี                                    

        2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  1  คน

             2.1 ชื่อ-สกุล     นางปวีณา  ชตาสิงห
           
 2.2 ชื่อ-สกุล     นายศักดิ์นรินทร์  หนูทา                     


3. ประวัติของสถานศึกษา / ชื่อและที่ตั้ง

          โรงเรียนตลาดบางคูลัด  ตั้งอยู่เลขที่  39/10 หมู่4 ถนนบางใหญ่ –บางคูลัด ตำบลบางใหญ่

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์ 02-927-8439 , 02-927-7887 สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรี จัดการเรียนการสอน ในระดับ.ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  


มีพื้นที่ 8 ไร่ - งาน  45 ตารางวา

           โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด มีเขต

บริการในพื้นที่ครอบคลุม 5 ตำบล ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 4  หมู่
ที่ 5 ตำบลบางใหญ่  หมู่ที่

7,8 ตำบลบางแม่นาง พื้นที่ทั้ง 5 ตำบลนี้มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร มีคลองบางใหญ่ ไหลผ่าน  

ในส่วนของสถานศึกษามีเนื้อที่ 8 ไร่  45 ตารางวา ในส่วนของสถานศึกษามีระยะทางห่างจากอำเภอ

บางใหญ่ ประมาณ 12 กิโลเมตร การคมนาคมเดินทางได้ ทั้งทางบกและทางน้ำที่ช่วยลดปัญหาด้านจราจร

ทางบกได้แก่ คลองบางใหญ่