กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไพรัช วังกรานต์
ครู คศ.1

นายวิชัย อ้นจีน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุกัลญา ศรีอุดร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางนรภัทร อิ่มอมรภาคย์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น /0