กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไพรัช วังกรานต์
ครู คศ.1

นายวิชัย อ้นจีน
ครู คศ.1

นางสาวสุกัลญา ศรีอุดร
ครู คศ.1

นางนรภัทร อิ่มอมรภาคย์
ผู้ช่วยครู