กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไพรัช วังกรานต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา