กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิชัย อ้นจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววิชิตา อินทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ