กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิชัย อ้นจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทิพพยาพัศ ขำผึ้ง