กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

รัตนา ทุเครือ
ครู คศ.1

นางสาววิชิตา อินทร์แก้ว
ครู คศ.2

นางสาวณัฐปภัสร์ คงขาว
ผู้ช่วยครู

นายนพรัตน์ พลัดโชติวงศ์
ผู้ช่วยครู