ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางชนันท์ กลัดเล็ก
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสุมาลี เสมคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ