ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวจุไรรัตน์ เพิ่มสุข
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวสุมาลี เสมคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ