ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวฉวีวรรณ สระป้อมแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นายเกียรติศักดิ์ ภิรมย์คล้อย
หัวหน้างานกิจการนักเรียนและอาคารสถานที่

นายไพรัช วังกรานต์
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวสุกัลญา ศรีอุดร
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางรัตนาภรณ์ จันทร์พล
หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียน

นางสาวฉวีวรรณ สระป้อมแก้ว
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวเพ็ญศรี ทองอยู่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นายนพรัตน์ พลัดโชติวงศ์
นักการภารโรง

นายเชิด พุกวัด
นักการภารโรง