ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอรวรรณ รอบคอบ
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นายเกียรติศักดิ์ ภิรมย์คล้อย
หัวหน้างานกิจการนักเรียนและอาคารสถานที่

นางรัตนาภรณ์ จันทร์พล
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางสาวเพ็ญศรี ทองอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ