ฝ่ายการเงิน/งบประมาณ/พัสดุ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่