ฝ่ายการเงิน/งบประมาณ/พัสดุ

นางสาวนิตยา จุ้ยนวล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ

นายเกียรติศักดิ์ ภิรมย์คล้อย
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและครุภัณฑ์

นางสาววิชิตา อินทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ

นางสาวภัชนุช ฟักแย้ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี