ฝ่ายการเงิน/งบประมาณ/พัสดุ

นางสาวนิตยา จุ้ยนวล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ

นางสาวภัชนุช ฟักแย้ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี