ฝ่ายการเงิน/งบประมาณ/พัสดุ

นางสาวนิตยา จุ้ยนวล
หัวหน้างานการเงิน/พัสดุ

นายเกียรติศักดิ์ ภิรมย์คล้อย
เจ้าหน้าที่พัสดุ