กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจตุพร บุญเสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัตนาภรณ์ จันทร์พล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ รอบคอบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเฉลิมพล ศรีทองอินทร์
ผู้ช่วยครู