กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัตนาภรณ์ จันทร์พล
ครู คศ.2

นางอรวรรณ รอบคอบ
ครู คศ.2

นางสาวจตุพร บุญเสนา
ครู คศ.1

นายอดิเรก อันหนองกุง
ผู้ช่วยครู