กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุไรรัตน์ เพิ่มสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิตรา ดวงสิริโสภณ
ครู คศ.3

นางสาวสนัญญา ทับคล้าย
ครู คศ.2

นางสาวดาริกา มหาชาติ
ผู้ช่วยครู

นางสาวศิลป์ศุภา อาจสามารถ
ผู้ช่วยครู