กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิตรา ดวงสิริโสภณ
ครู คศ.3

นางสาวสนัญญา ทับคล้าย
ครู คศ.2

นางสาวดาริกา มหาชาติ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น /0