กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมุขกรินทร์ ตั้งใจพอเพียง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรอนงค์ พวงทวาย
ครูชำนาญการ

นางสาวสุกัลญา ศรีอุดร
ครูชำนาญการ

นางสาวดาริกา มหาชาติ
ผู้ช่วยครู