กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทัศนีวรรณ จันทร์เจริญ
หัวหน้าสาระวิทยาศาสตร์

นางมนัญชยา เรืองวงศ์โรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉวีวรรณ สระป้อมแก้ว
ครู คศ.1

นายดลรวี เติมงาม
ผู้ช่วยครู