กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวฉวีวรรณ สระป้อมแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดลรวี เติมงาม
ผู้ช่วยครู

นายเฉลิมพล ศรีทองอินทร์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น /0