กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทัศนีวรรณ จันทร์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมนัญชยา เรืองวงศ์โรจน์

นางสาวฉวีวรรณ สระป้อมแก้ว

นายดลรวี เติมงาม