คณะผู้บริหาร

นายทิพประเวทย์ ผิวพิมพ์ดี
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปวีณา ชตาสิงห
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศักดิ์นรินทร์ หนูทา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา