คณะผู้บริหาร

นายทิพประเวทย์ ผิวพิมพ์ดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปวีณา ชตาสิงห
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศักดิ์นรินทร์ หนูทา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา