ฝ่ายวิชาการ

นางสุจิตรา ดวงสิริโสภณ
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุมาลี เสมคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ