ฝ่ายวิชาการ

นางสาวอรอนงค์ พวงทวาย
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการ

นางสาวอินทิรา สุขสวัสดิ์
หัวหน้างานทะเบียนวัดประเมินผล