กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชญาณัฐ เพ็ชรรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายคิมหันต์ ลิ้มประภาศรี
ครู คศ.1

นางอาทิตยา ทวี
ครู คศ.1

นายพสิษฐ์ สุขใย
ผู้ช่วยครู

นางสาวมลฑริกา ชัยวงศ์ษา
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุวนันตรา หงษ์โสดา
ผู้ช่วยครู

Mr.Odelon Moncay Fabolar
ครูต่างประเทศ

Ms.Jessica Chopap-Ing Ladyong
ครูต่างประเทศ

Mr.Joel Ocampo Hidalgo
ครูต่างประเทศ

Mr.Don Lawrence Daquis Masigla
ครูต่างประเทศ

Ms.Monnette Magboo Mogol
ครูต่างประเทศ

Mrs.Lea Ann Wyco Masigla
ครูต่างประเทศ

Ms. Charlotte Beseos Quirog
ครูต่างประเทศ

Mr. Jan Michael Tismo Carmona
ครูต่างประเทศ

Mr. Richard Joseph Amparo Llorca
ครูต่างประเทศ

Ms. Li Chao
ครูต่างประเทศ

Mr. Zhang Zidong
ครูต่างประเทศ

Mr. Wu wenxing
ครูต่างประเทศ

Mr. Xu Ruoran
ครูต่างประเทศ