กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกฤตยา เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวทิพพยาพัศ ขำผึ้ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอาทิตยา ทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายพสิษฐ์ สุขใย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น /0