กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชญาณัฐ เพ็ชรรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายคิมหันต์ ลิ้มประภาศรี

นางอาทิตยา ทวี

นางสาวมลฑริกา ชัยวงศ์ษา

Mr.Odelon Moncay Fabolar
ครูต่างประเทศ

Mr.Don Lawrence Daquis Masigla
ครูต่างประเทศ

Mrs.Lea Ann Wyco Masigla
ครูต่างประเทศ

Ms. Charlotte Beseos Quirog
ครูต่างประเทศ

Mr. Jan Michael Tismo Carmona
ครูต่างประเทศ

Mr. Richard Joseph Amparo Llorca
ครูต่างประเทศ

Ms. Li Luxia
ครูต่างประเทศ

Mr. Zhang Zidong
ครูต่างประเทศ

Miss Melissa G Guillermo
ครูต่างประเทศ

Miss Yang Lan
ครูต่างประเทศ

Mr. Jian Tao
ครูต่างประเทศ