กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกฤตยา เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวทิพพยาพัศ ขำผึ้ง
ครู คศ.1

นางสาวอาทิตยา ทวี
ครู คศ.1

นางสาวเมธาวี นิเลิศรัมย์
ผู้ช่วยครู

นายพสิษฐ์ สุขใย
ผู้ช่วยครู

Miss Rona Latosa
Foreign

Mr. Joel O. Hidalgo
Foreign

Mr. Robert Terence Ross Gequillana
Foreign

Miss Monnette M. Mogol
Foreign