กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเกียรติศักดิ์ ภิรมย์คล้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุภนัย พลัดโชติวงศ์