กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกียรติศักดิ์ ภิรมย์คล้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุภนัย พลัดโชติวงศ์
ผู้ช่วยครู

นายนพรัตน์ พลัดโชติวงศ์
นักการภารโรง