กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกียรติศักดิ์ ภิรมย์คล้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรอนงค์ พวงทวาย
ครู คศ.1

นางสาววลียา จันทพันธ์
ครู คศ.1