ปฐมวัย

นางสาวสายฝน ด้วงทอง
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

นางสาวขวัญฤทัย โทประดิษฐ์
ครูชำนาญการ

นางสาววรรณทนา ฉายแสง
ครู คศ.1

นางสาววารี สุวรรณชู
ผู้ช่วยครู

นางธัญลักษณ์ โพธิ์ศรีเกษม
ผู้ช่วยครู

นางมนธิชา อ้นจีน
ผู้ช่วยครู

นางสาวมาลี เนตร์จุ้ย
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุพัตรา ฤากำลัง
ผู้ช่วยครู

นางสาวชนากานต์ แสนสุข
ผู้ช่วยครู

นางสาววลัยพรรณ พงษ์แพทย์
ผู้ช่วยครู

นางสาวธัญญารัตน์ ลมสูงเนิน
ผู้ช่วยครู

นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ พรพิศาลทรัพย์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวพรอุมา ทองกร
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสกุลตรา ทันวงศ์
ครูพี่เลี้ยง

นางสหวัลย์ สังฆมาศ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวนิภาพร สินทร
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวกัญญารัตน์ ทองผิว
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวนันทิดา นนท์ศิลา
ครูพี่เลี้ยง