ปฐมวัย

นางประไพ อ้นรอด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสายฝน ด้วงทอง
ครู คศ.1

นางสาวขวัญฤทัย โทประดิษฐ์
ครู คศ.1

นางสาววรรณทนา ฉายแสง
ครู คศ.1

นางสาววารี สุวรรณชู
ผู้ช่วยครู

นางสาวเพ็ญพักตร์ เนตร์จุ้ย
ผู้ช่วยครู

นางธัญลักษณ์ โพธิ์ศรีเกษม
ผู้ช่วยครู

นางมนธิชา อ้นจีน
ผู้ช่วยครู

นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณโณ
ผู้ช่วยครู

นางสุณิสา เกษมเนตร
ผู้ช่วยครู

นางสาวมาลี เนตร์จุ้ย
ผู้ช่วยครู

นางสาวธนวรรณ ศรีเนตร
ผู้ช่วยครู

นางสาวชมพูนุช ขำผึ้ง
ผู้ช่วยครู

นางสาวจุฑารัตน์ ทองอยู่
ผู้ช่วยครู