ปฐมวัย

นางประไพ อ้นรอด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสายฝน ด้วงทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวขวัญฤทัย โทประดิษฐ์
ครู คศ.1

นางสาววรรณทนา ฉายแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาววารี สุวรรณชู
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น /0

นางสาวเพ็ญพักตร์ เนตร์จุ้ย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น /0

นางธัญลักษณ์ โพธิ์ศรีเกษม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น /0

นางมนธิชา อ้นจีน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น /0

นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณโณ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น /0

นางสุณิสา เกษมเนตร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น /0

นางสาวมาลี เนตร์จุ้ย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น /0

นางสาวธนวรรณ ศรีเนตร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น /0

นางสาวชมพูนุช ขำผึ้ง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น /0

นางสาวจุฑารัตน์ ทองอยู่
ผู้ช่วยครู