คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสายฝน ด้วงทอง
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

นางสาวขวัญฤทัย โทประดิษฐ์

นางสาววรรณทนา ฉายแสง

นางสาววารี สุวรรณชู

นางธัญลักษณ์ โพธิ์ศรีเกษม

นางมนธิชา อ้นจีน

นางสาวมาลี เนตร์จุ้ย

นางสาวสุพัตรา ฤากำลัง

นางสาวชนากานต์ แสนสุข

นางสาววลัยพรรณ พงษ์แพทย์

นางสาวธัญญารัตน์ ลมสูงเนิน

นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ พรพิศาลทรัพย์

นางสาวสกุลตรา ทันวงศ์

นางสหวัลย์ สังฆมาศ

นางสาวนันทิดา นนท์ศิลา

นางสาวพัทธนันท์ ศรีพรมมา