คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสายฝน ด้วงทอง
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

นางธัญลักษณ์ โพธิ์ศรีเกษม

นางมนธิชา อ้นจีน

นางสาวมาลี เนตร์จุ้ย

นางสาวสุพัตรา ฤากำลัง

นางสาวชนากานต์ แสนสุข

นางสาววลัยพรรณ พงษ์แพทย์

นางสาวธัญญารัตน์ ลมสูงเนิน

นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ พรพิศาลทรัพย์

นางสาวสกุลตรา ทันวงศ์

นางสหวัลย์ สังฆมาศ

นางสาวนันทิดา นนท์ศิลา