ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 สัปดาห์ที่ 43

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2558 ( 28 มี.ค. 59 )

ประชุมครู ขออนุมัติผลการเรียนปี  2558 จัดทำแผนปฏิบัติการ

ส่งเอกสารวัดผล

ส่งบันทึกการส่งต่อแบบคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียน

ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน คู่มือครู  แผนการจัดการเรียนรู้

ปฏิทิน/ จัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการเรียน ( 31  มี.ค. 59)
ผู้บริหารและคณะครู ผู้บริหารและคณะครู ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น คณะครูทุกคน
13 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 สัปดาห์ที่ 42

ประเมินโครงการต่างๆ รายงานการดำเนินงาน

สอบซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน

คณะครูศึกษาดูงานนอกสถานที่

สำรวจความต้องการหนังสือ  คืนหนังสือ
หัวหน้าโครงการ คณะครูทุกคน ครูประจำชั้น คณะครูทุกคน
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สัปดาห์ที่ 41

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

สอบซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน

สรุปรายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
คณะครูทุกคน คณะครูทุกคน ครูประจำชั้น คณะครูทุกคน
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สัปดาห์ที่ 40

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมรักการอ่าน

สอบภาคความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2  (    มี.ค. 60)

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
คณะครูทุกคน คณะครูทุกคน งานห้องสมุด คณะครูทุกคน คณะครูทุกคน
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 สัปดาห์ที่ 39

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมรักการอ่าน

จัดทำป้ายนิเทศวันมาฆบูชา ( 22  ก.พ. 60)

สอบภาคปฏิบัติภาคเรียนที่ 2

ประเมินห้องเรียน อนุบาล – ป.6

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
คณะครูทุกคน งานห้องสมุด คณะครูทุกคน คณะครูทุกคน คณะกรรมการประเมิน คณะครูทุกคน
13 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 สัปดาห์ที่ 38

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมรักการอ่าน

จัดทำกิจกรรมวันวิชาการ “งานดอกนนทรีบาน” (   ก.พ. 60)

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
คณะครูทุกคน งานห้องสมุด คณะครูทุกคน คณะครูทุกคน
06 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 สัปดาห์ที่ 37

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมรักการอ่าน

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
คณะครูทุกคน งานห้องสมุด คณะครูทุกคน
30 ม.ค. 60 ถึง 03 ก.พ. 60 สัปดาห์ที่ 36

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

ตรวจผม การแต่งกายและสุขภาพ

กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมรักการอ่าน

สอบ o-net   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ผู้อำนวยการ / รองผอ. คณะครูทุกคน คณะครูทุกคน งานห้องสมุด ครูที่ได้รับมอบหมาย คณะครูทุกคน
23 ม.ค. 60 ถึง 27 ม.ค. 60 สัปดาห์ที่ 35

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

ตรวจผม การแต่งกายและสุขภาพ

กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมรักการอ่าน

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

จัดการเรียนการสอนเสริมพัฒนาทักษะการอ่านชั้น ป.1-5 ในวันเสาร์

พัฒนาผลสัมฤทธิ์  o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์

คณะครูทุกคน คณะครูทุกคน งานห้องสมุด คณะครูทุกคน คณะครูทุกคน ครูที่ได้รับมอบหมาย
16 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60 สัปดาห์ที่ 34

เยี่ยมชั้นเรียน ป.5-6

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมรักการอ่าน

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

จัดการเรียนการสอนเสริมพัฒนาทักษะการอ่านชั้น ป.1-5 ในวันเสาร์

พัฒนาผลสัมฤทธิ์  o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์

ผู้อำนวยการ / รองผอ. คณะครูทุกคน งานห้องสมุด คณะครูทุกคน คณะครูทุกคน ครูที่ได้รับมอบหมาย
13 ม.ค. 60 งานวันเด็ก
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
09 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 สัปดาห์ที่ 33

เยี่ยมชั้นเรียน ป.3-4

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมรักการอ่าน

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

จัดการเรียนการสอนเสริมพัฒนาทักษะการอ่านชั้น ป.1-5 ในวันเสาร์

พัฒนาผลสัมฤทธิ์  o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์

ผู้อำนวยการ / รองผอ. คณะครูทุกคน งานห้องสมุด คณะครูทุกคน คณะครูทุกคน ครูที่ได้รับมอบหมาย
04 ม.ค. 60 ถึง 08 ม.ค. 60 สัปดาห์ที่ 32

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรศึกษา,เยี่ยมชั้นเรียน ป.1-2

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้,กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ( 8 ม.ค. 60)

กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมรักการอ่าน

ผู้อำนวยการ / รองผอ. ผู้อำนวยการ / รองผอ. คณะครูทุกคน คณะครูทุกคน งานห้องสมุด

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์