ลูกจ้าง ประจำ/ชั่วคราว/แม่บ้าน

นายกริษน์ พยับทอง
นักการฯ

นายเชิด พุกวัด
นักการฯ