ลูกจ้าง ประจำ/ชั่วคราว/แม่บ้าน
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่