ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตามศาสตร์พระราชาและ Active Learning ป.6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 54.28 KB 96
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตามศาสตร์พระราชาและ Active Learning ป.4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 211.19 KB 109
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตามศาสตร์พระราชาและ Active Learning ป.3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.07 KB 73
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตามศาสตร์พระราชาและ Active Learning ป.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 150.34 KB 86
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตามศาสตร์พระราชาและ Active Learning ป.1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 221.62 KB 76
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 81
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 103
สรุปมาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน อปท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 96
สรุปมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย อปท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.43 KB 108
แบบหนังราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 117.78 KB 104
ตัวอย่างคำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.29 KB 108
รูปแบบแผนระดับสำนัก/กอง/ร.ร. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.59 KB 125
รูปแบบแผนระดับ อบจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.78 KB 129
ขั้นตอนการจัดทำแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.93 KB 111
ว6056 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 115
แบบโครงการ .ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 24.24 KB 116
แบบบันทึกคะแนนนักเรียน สำหรับประกาศผลผ่านเว็บ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 263.4 KB 116
แบบบันทึกคะแนนเพื่อประกาศผลการเรียนผ่านเว็บ... Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 104
แนวปฏิบัติการตกซ้ำชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 695.04 KB 104
พวกเราต้องsmart Word Document ขนาดไฟล์ 16.62 KB 111
ตัวอย่างข้อสอบวิชาเอกภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.93 KB 108
ตัวอย่างข้อสอบวิชาเอกภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.81 KB 103
ตัวอย่างข้อสอบวิชาเอกภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.78 KB 115
ตัวอย่างข้อสอบวิชาเอกภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.78 KB 112
สมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.01 KB 160
เฉลยข้อสอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.08 KB 122
รวมข้อสอบวิชาชีพครู03 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.22 KB 126
รวมข้อสอบวิชาชีพครู02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.69 KB 111
รวมข้อสอบวิชาชีพครู01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.89 KB 384
งานนำเสนอเรื่องวินัย PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 293 KB 577
สาระสำคัญเรื่องวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 25.79 KB 2321
ตัวอย่างข้อสอบ กศจ Word Document ขนาดไฟล์ 20.2 KB 121
กศจ คือ Word Document ขนาดไฟล์ 97.55 KB 131
พ.ร.บ.บริหาร บค 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.38 KB 143
พ.ร.บ.อบจ 2542 Word Document ขนาดไฟล์ 21.99 KB 127
พ.ร.บ.อบจ2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.72 KB 141
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 134
แนวข้อสอบเรื่องวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 18.69 KB 210
ตัวอย่างความผิดวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 1246
วินัยราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.26 KB 737
Code เติมหมึก Epson L800 Word Document ขนาดไฟล์ 12.72 KB 102
ทำความเข้าใจขั้นตอนในการลา Word Document ขนาดไฟล์ 135.22 KB 118
บัญชีนรายละเอียดครุภัณฑ์ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 103
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 725.5 KB 124
แบบบันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 148
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 696 KB 8482
บันทึกกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 115
บันทึกข้อความการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 129
การจัดป้ายนิเทศ Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.21 MB 229
วิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 430.5 KB 701
แบบสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.96 KB 126