ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตามศาสตร์พระราชาและ Active Learning ป.6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 54.28 KB 54
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตามศาสตร์พระราชาและ Active Learning ป.4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 211.19 KB 50
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตามศาสตร์พระราชาและ Active Learning ป.3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.07 KB 50
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตามศาสตร์พระราชาและ Active Learning ป.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 150.34 KB 53
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตามศาสตร์พระราชาและ Active Learning ป.1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 221.62 KB 50
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 59
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 75
สรุปมาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน อปท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 76
สรุปมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย อปท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.43 KB 88
แบบหนังราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 117.78 KB 84
ตัวอย่างคำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.29 KB 89
รูปแบบแผนระดับสำนัก/กอง/ร.ร. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.59 KB 104
รูปแบบแผนระดับ อบจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.78 KB 95
ขั้นตอนการจัดทำแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.93 KB 93
ว6056 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 99
แบบโครงการ .ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 24.24 KB 99
แบบบันทึกคะแนนนักเรียน สำหรับประกาศผลผ่านเว็บ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 263.4 KB 99
แบบบันทึกคะแนนเพื่อประกาศผลการเรียนผ่านเว็บ... Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 89
แนวปฏิบัติการตกซ้ำชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 695.04 KB 88
พวกเราต้องsmart Word Document ขนาดไฟล์ 16.62 KB 89
ตัวอย่างข้อสอบวิชาเอกภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.93 KB 90
ตัวอย่างข้อสอบวิชาเอกภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.81 KB 87
ตัวอย่างข้อสอบวิชาเอกภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.78 KB 94
ตัวอย่างข้อสอบวิชาเอกภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.78 KB 94
สมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.01 KB 142
เฉลยข้อสอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.08 KB 103
รวมข้อสอบวิชาชีพครู03 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.22 KB 107
รวมข้อสอบวิชาชีพครู02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.69 KB 96
รวมข้อสอบวิชาชีพครู01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.89 KB 170
งานนำเสนอเรื่องวินัย PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 293 KB 442
สาระสำคัญเรื่องวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 25.79 KB 1652
ตัวอย่างข้อสอบ กศจ Word Document ขนาดไฟล์ 20.2 KB 107
กศจ คือ Word Document ขนาดไฟล์ 97.55 KB 116
พ.ร.บ.บริหาร บค 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.38 KB 123
พ.ร.บ.อบจ 2542 Word Document ขนาดไฟล์ 21.99 KB 108
พ.ร.บ.อบจ2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.72 KB 124
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 114
แนวข้อสอบเรื่องวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 18.69 KB 150
ตัวอย่างความผิดวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 932
วินัยราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.26 KB 511
Code เติมหมึก Epson L800 Word Document ขนาดไฟล์ 12.72 KB 85
ทำความเข้าใจขั้นตอนในการลา Word Document ขนาดไฟล์ 135.22 KB 102
บัญชีนรายละเอียดครุภัณฑ์ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 85
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 725.5 KB 103
แบบบันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 96
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 696 KB 5600
บันทึกกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 93
บันทึกข้อความการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 92
การจัดป้ายนิเทศ Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.21 MB 118
วิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 430.5 KB 442
แบบสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.96 KB 109