พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.       สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง

2.       ส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน    สู่สากลเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สุนทรียศาสตร์ด้าน  ดนตรี   กีฬา    อย่างเต็มศักยภาพ

3.       พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ

4.       พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  มีคุณธรรม  สร้างสรรค์ผลงาน และมีความเป็นมืออาชีพ

5.       พัฒนานักเรียน ให้มีจิตสำนึกรักความเป็นไทย   อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ ทรัพยากรธรรมชาติ

6.       ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

          1. ผู้เรียนในวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          2. สถานศึกษามีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพทางการศึกษา

3. สถานศึกษามีการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ชุมชน   สังคมและ    

ภาคอุตสาหกรรม

4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  การจัดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

          6. ผู้เรียนมีความศรัทธาในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

              ทรงเป็นพระประมุข

          7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีทักษะชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          8.  ผู้เรียน  ครู    ผู้บริหารสถานศึกษา   มีความพร้อมเพื่อร่วมก้าวสู่   AEC

          9. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ธำรงมั่นความเป็นไทย