พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ

1.  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง

2.  ส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน    สู่สากลเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สุนทรียศาสตรด้าน  ดนตรี   กีฬา    อย่างเต็มศักยภาพ

3.  พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ

4.  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  มีคุณธรรม  สร้างสรรค์ผลงาน และมีความเป็น
มืออาชีพ

5.  พัฒนานักเรียน ให้มีจิตสำนึกรักความเป็นไทย   อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ ทรัพยากรธรรมชาติ

6.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

         1. ผู้เรียนในวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         2. สถานศึกษามีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพทางการศึกษา

3.  สถานศึกษามีการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ชุมชน   สังคมและ    

     ภาคอุตสาหกรรม

4.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
              สิ่งแวดล้อม

5.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  การจัดการบริหารตามหลัก

     ธรรมาภิบาล

          6. ผู้เรียนมีความศรัทธาในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

              ทรงเป็นพระประมุข

          7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีทักษะชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          8. ผู้เรียน  ครู    ผู้บริหารสถานศึกษา   มีความพร้อมเพื่อร่วมก้าวสู่   AEC

          9. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ธำรงมั่นความเป็นไทย