วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / อัตลักษณ์


วิสัยทัศน์  

รงเรียนตลาดบางคูลัดเป็นเลิศในการจัดการศึกษา   ผู้เรียนมีคุณภาพสู่สากล
 
ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 

 

ปรัชญา

การศึกษาคือการสร้างคุณภาพชีวิต  ให้เป็นผู้รู้ดี  ประพฤติชอบ
อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  จิตอาสา  น้อมใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง