วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา

วิสัยทัศน์  

“โรงเรียนตลาดบางคูลัดเป็นเลิศในการจัดการศึกษา   ผู้เรียนมีคุณภาพสู่สากล

ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม”