ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนตลาดบางคูลัด   ตั้งอยู่เลขที่ 39/10 ถนนบางใหญ่ - บางคูลัด
ตำบลบางใหญ่   อำเภอบางใหญ่   จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  
11140   
e-mail  tbklschool@hotmail.com    www.tbkl.ac.th
      1.2 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี
     1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล 1    ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร
              1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา  (ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  1  คน
                   1.1 ชื่อ-สกุล     นายสุมน จอสูงเนิน
                                            วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
                                            ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1  ตุลาคม  2558 จนถึงปัจจุบัน
              2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  2  คน
                   2.1 ชื่อ-สกุล     นางปวีณา  ชตาสิงห
                                             วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาการบริหาร
                  2.2 ชื่อ-สกุล     นายภานรินทร์  ปัญญาจรัสกุล
                       วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาการบริหาร
 
3. ประวัติของสถานศึกษา / ชื่อและที่ตั้ง
              โรงเรียนตลาดบางคูลัด  ตั้งอยู่เลขที่  39/10 หมู่4  ถนนบางใหญ่ –บางคูลัด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์  02-927-8439 , 02-927-7887  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  จัดการเรียนการสอน ในระดับ.ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มีพื้นที่ 8 ไร่ - งาน  45 ตารางวา
 
 
โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด มีเขตบริการในพื้นที่ครอบคลุม 5 ตำบล ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 4  หมู่
ที่ 5 ตำบลบางใหญ่  หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางแม่นาง พื้นที่ทั้ง 5 ตำบลนี้มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร มีคลองบางใหญ่ ไหลผ่าน   ในส่วนของสถานศึกษามีเนื้อที่ 8 ไร่  45 ตารางวา ในส่วนของสถานศึกษามีระยะทางห่างจากอำเภอบางใหญ่ ประมาณ 12 กิโลเมตร การคมนาคมเดินทางได้ ทั้งทางบกและทางน้ำที่ช่วยลดปัญหาด้านจราจรทางบกได้แก่ คลองบางใหญ่